Algemene Voorwaarden van Be Right

Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Definities

1.1 Be Right: juridisch advies & bemiddelingsbureau, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

1.2 Cliënt: degene of degenen die expliciet of stilzwijgend de gelding van deze algemene voorwaarden heeft/hebben aanvaard en met wie Be Right een overeenkomst van opdracht/dienstverlening aangaat.

1.3 Overeenkomst: overeenkomst tot opdracht/dienstverlening waarbij Be Right naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal handelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënt en Be Right waaronder aanbiedingen en offertes. De voorwaarden strekken mede ten behoeve van diegenen die krachtens een arbeidsovereenkomst of anderszins bij Be Right werkzaam zijn of zijn geweest.

2.2 Verwijzingen naar algemene voorwaarden door of namens cliënt zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, niet van toepassing op overeenkomsten tussen Be Right en cliënt.

Artikel 3: Inschakelen van derden

3.1 Be Right heeft het recht om ter uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen. Be Right zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het inschakelen van derden.

3.2 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Be Right steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door derden die door Be Right zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst tussen Be Right en cliënt.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Be Right en cliënt wordt geacht tot stand te zijn gekomen door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De overeenkomst tussen Be Right en cliënt wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop Be Right haar werkzaamheden aanvangt.

4.2 Indien er sprake is van twee of meer cliënten, dan zijn zij allen hoofdelijk tegenover Be Right verbonden jegens de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst

4.3 De overeenkomst komt, ook indien cliënt een opdracht aan Be Right met het oog op een bij Be Right werkzame persoon of een door Be Right in te schakelen derde, uitsluitend tot stand tussen cliënt en Be Right.

4.4 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Be Right aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Be Right worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Be Right zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Be Right is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Be Right is uit gegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Be Right kenbaar hoorde te zijn.

5.2 De aansprakelijkheid van Be Right die direct of indirect voortvloeit of samenhangt met de overeenkomst tussen Be Right en cliënt is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop Be Right uit hoofde van haar declaraties aanspraak kan maken. Ten aanzien van een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5.3 Tenzij bij de uitvoering van de overeenkomst sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Be Right, vrijwaart cliënt Be Right tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met de tussen cliënt en Be Right gesloten overeenkomst.

Artikel 6: Betalingen

6.1 Be Right zal de in opdracht van cliënt verrichte werkzaamheden aan deze periodiek door middel van een declaratie in rekening brengen. Betaling per declaratie dient plaats te vinden op de door Be Right aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de declaratie. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal Be Right de werkzaamheden op basis van uurtarieven in rekening brengen. Urenspecificatie wordt aan de declaratie gehecht of wordt op eerste verzoek van cliënt aan deze verzonden.

6.2 Declaraties die betrekking hebben op overige kosten, zoals voorschotten, reiskosten en dergelijke kunnen door Be Right op elk moment bij cliënt in rekening worden gebracht.

6.3 Be Right is gerechtigd alle kosten die door derden aan haar worden toegerekend onverkort door te berekenen in de door haar aangeboden dienstverlening.

6.4 Be Right behoudt zich het recht voor om aan cliënt een voorschotdeclaratie te zenden en om pas met de werkzaamheden aan te vangen op het moment dat de voorschotdeclaratie volledig zal zijn voldaan.

6.5 De betalingstermijn van declaratie van Be Right is indien niet anders aangegeven 14 dagen vanaf de dag van dagtekening van de declaratie. Be Right zal, indien declaraties niet binnen de vervaltermijn worden betaald, tot twee maal toe een schriftelijke herinnering sturen met een termijn van betaling. Indien ook na de in de tweede herinnering vermelde termijn niet is betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Be Right is dan gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt te laten komen en over de hoofdsom van deze declaraties de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

6.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van Be Right op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen

7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Be Right, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5 Be Right behoudt zich het recht voor om uurtarieven en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging plaatsvindt binnen drie maanden na de aanvaarding van de overeenkomst, dan heeft cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding van de overeenkomst ontslaat cliënt in dat geval niet uit zijn verplichting om declaraties van Be Right die betrekking hebben op werkzaamheden die verricht zijn voor de datum van de ontbinding van de overeenkomst, alsmede declaraties die betrekking hebben op de overige kosten vermeld in artikel 6.2 te voldoen.

7.6 Be Right mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Be Right, dat in redelijkheid niet van Be Right mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7.7 Indien Be Right op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt aan Be Right worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Be Right. Be Right is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor afzonderlijke een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft Be Right recht op een compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Be Right zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.

7.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Be Right, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de cliënt toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Be Right extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Elke partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de wederpartij.

8.2 Elke partij zal van de andere partij verkregen informatie waarop de geheimhoudingsplicht rust uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.

8.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Be Right gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Be Right zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk recht van verschoning, dan is Be Right niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8.4 Be Right behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Partijen zullen geschillen zoveel mogelijk in der minne proberen te regelen.

9.3 Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal dit gebeuren aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.

9.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Be Right vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 10: Slotbepalingen

10.1 Wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

10.2 Overdracht van de rechten en de plichten uit de overeenkomst aan een derde kan uitsluitend met toestemming van de wederpartij.

10.3 Alle door Be Right geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz,. blijven eigendom van Be Right en mogen niet door cliënt zonder voorafgaande toestemming van Be Right worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.4 Cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Be Right, medewerkers van Be Right in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Be Right Juridisch Advies & Bemiddelingsbureau - Algemene Voorwaarden

“Haal uw recht bij ons”